Riigi Kinnisvara AS (RKAS) keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi põhimõtted ja eesmärgid 2016-2021


Sissejuhatus

RKASi eesmärk on olla eelistatuim riigisektorile kinnisvarakeskkonda pakkuv ettevõte Eestis ning tagada selle jätkusuutlik,  heaperemehelik ja efektiivne  valitsemine ja haldamine.

Keskkonnapoliitikaga seame suuna säästlikule ressursside kasutamisele, see on osa meie vastutustundlikust käitumisest. Keskkonna- ja energiasäästu tegevuste planeerimisel ja elluviimisel arvestame majanduslikku põhjendatust.

Kvaliteedipoliitika annab suuna omaniku ootuste ja ettevõtte eesmärkide täitmiseks kliendi, koostööpartnerite ja töötajate rahulolu kaudu.

Mõisted

Kvaliteedijuhtimine on planeeritud ja ellu viidud tegevused, millega tagame RKASi teenuste tõhusa toimimise.

Keskkonna- ja energiajuhtimine on tegevused, mis tagavad RKASi teenustes keskkonnasäästlikkuse ja energiaressursside optimaalse kasutamise kinnisvarakeskkonna kvaliteedi hoidmiseks ja parandamiseks.

Keskkonna all mõistame antud kontekstis looduskeskkonda  kui ka kinnisvarakeskkonda.

Energia all mõistame energiaressursse tervikuna (nt elekter, kütused ja vesi), mida kasutatakse kvaliteetse kinnisvarakeskkonna hoidmiseks ja parendamiseks

Hoone elukaar on hoone eluiga, mis hõlmab selle kavandamist, arendamist, projekteerimist, ehitamist, kasutamist (haldamist) ja hilisemat lammutamist (utiliseerimist). RKAS mõjutab keskkonda kogu hoone elukaare jooksul.

Allikas: http://kiinkonet.virtualserver11.nebula.fi/sving/uploads/sving/Elukaare_skeem.pdf

Vastutustundlikkus  põhineb RKASi väärtustel ja austusel töötajate, kogukonna ja keskkonna vastu.

RKAS on rakendanud ISO 9001 (kvaliteedijuhtimine) ja ISO 14001 (keskkonnajuhtimine) standarditele vastava juhtimissüsteemi. Juhtimissüsteem katab kõiki RKASi tegevusvaldkondi, s.o kinnisvara haldamine ja hooldamine, kinnisvara arendamine ja kinnisvarainvesteeringud (sh remonttööd), kinnisvara ost, müük ja üürile andmine, ehitusjuhtimine ja omanikujärelevalve. RKAS on Vastutustundlike Ettevõtete Foorumi asutajaliige.

Juhtimissüsteemi põhimõtted

RKASi juhtimispõhimõtted on:
 1. Oleme riigiasutustele kinnisvarakeskkonna ja – teenuse kompetentsikeskus.
 2. Tagame kinnisvara hea kvaliteedi, energiatõhususe, vastutustundliku haldamise ja seadusest tulenevate nõuete täimise.
 3. Panustame, et tagada riigiasutuste ülesannete iseloomust lähtuv optimaalne, efektiivne ja kestlik kinnisvaralahendus ja -teenused. 
 4. Pakume riigiasutustele lahendusi pinnakasutuse optimeerimiseks, et parendada riigiasutuste tegevuste kuluefektiivsust ja jätkusuutlikkust. 
 5. Arendame ja osaleme kaasaegsete ehituse ja kinnisvara korrashoiu metoodikate rakendamisel. 
 6. Teenuste ja asjade hankimisel lähtume rahaliste vahendite majanduslikult parimast kasutamisest, st kestlikkusest ja vastutustundlikkusest.
 7. Seirame kasutatavaid ressursse ning rakendatud tegevusi, et optimeerida kulusid, suurendada tulemuslikkust ja  edendada vastutustundlikku käitumist.
Juhtimispõhimõtted on protsesside, juhtimisotsuste ja hoone elukaare juhtimise aluseks.  Juhtimispõhimõtete elluviimiseks on välja töötatud strateegia tegevuskava ning keskkonna- ja energiajuhtimise tegevuskava.

Keskkonna- ja energiajuhtimise suunad

Keskkonna- ja energiajuhtimise suunad, kus kaardistame tänase olukorra, seame eesmärgid ja koostame tegevuskavad on:
 1. Keskkonna- ja energiajuhtimine
  a. Tervislik ja puhas kinnisvarakeskkond
  Loome meetmed tervisliku ja sotsiaalselt vastutustundliku kinnisvarakeskkonna tagamiseks (sh sisekliima, ruumide puhtus ja viimistlusmaterjalide kasutus)

  b. Energiatõhusus
  Vähendame hoonetes energiakasutamisest tingitud keskkonnamõju tõhusama ressursside juhtimise kaudu, täidame õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

  c. Energiakulude optimeerimine - investeerime, et optimeerida meie põhitegevuste tagamiseks vajalikku energiamaksumust.

  d. Vesi
  Vähendame veekasutusest tulenevat keskkonnamõju ja kulusid tõhusama ressursside kasutamise kaudu (nt vee ülekulu ja veekasutus kaevudest).

  e. Jäätmekäitlus
  Optimeerime jäätmekäitlusega seotud kulud. Teostame jäätmekäitlust heast tavast lähtuvalt ja lähtume põhimõttest, et jäätmed on ressurss ning tõstame oma klientide teadlikust jäätmekäitluse alal.

  f. Heitmed õhku
  Monitoorime heitmeid õhku, eesmärgiga tuvastada heitmete vähendamise võimalusi ning vähendada keskkonna saastamist  ja leida kulude optimeerimise võimalusi.
 2. Hanked
  Hangete korraldamisele läheneme keskkonnasäästlikult ja jätkusuutlikult ning kuluefektiivselt (nt ühishankimine, keskkonnahoidlikud riigihanked, väärtuspõhised hanked).
 3. Ehitus ja remont
  Hoonete ehitamisel, rekonstrueerimisel ja remontimisel lähtume energiatõhususe, keskkonnasäästlikusse ja jätkusuutlikusse (sh kuluefektiivuse) printsiipidest, tagades sellejuures tervisliku ja puhta kinnisvarakeskkonna. Hoonete projekteerimisel ja projektdokumentatsiooni hindamisel lähtume  keskkonnamärgise kriteeriumitest (nt „Rohemärgis“).
 4. Huvigruppide kaasamine
  Julgustame ning toetame personali ja meie huvigruppe säästva eluviisi valikute tegemiseks.
   

RKAS keskkonna- ja kvaliteedi juhtimissüsteemi põhimõtted